Dec 31, 2009

Videos (Vídeos): NBA, CBA


NBA
Regular season (Época regular) 2009-2010:
2009.12.30 Hawks vs Celtics ***
2009.12.30 Bucks vs Magic **
2009.12.30 Bobcats vs Raptors **
2009.12.30 Celtics vs Suns

CBA
Regular season (Época regular) 2009-2010:
2009.12.30 Shanghai vs Shaanxi
2009.12.30 Guangdong vs Shandong
2009.12.30 Qingdao vs Zhejiang Lions
2009.12.30 Fujian vs Beijing
2009.12.30 Jiangsu vs Xinjiang
2009.12.30 Bayi vs Tianjin


**** - Emule download
*** - Torrent download: Registration required (Necessário registo)
** - Torrent download
* - Registration required download (Necessário registo)

No comments: